logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PODUJATIA S PEVNÝM TERMÍNOM

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prihlásením na vzdelávacie podujatie prostredníctvom elektronickej prihlášky súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním hore uvedených osobných údajov a informácií neziskovou organizáciou 3P – Projekt n.o. so sídlom Volgogradská 26, 080 01 Prešov, IČO: 50392701, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely evidencie uchádzačov o vzdelávacie podujatie, realizácie vzdelávacieho podujatia a vystavenie certifikátu alebo iného obdobného dokladu o absolvovaní podujatia, ako aj na nevyhnutnú komunikáciu s uchádzačmi pred konaním podujatia (napr. zaslanie organizačných pokynov na e-mail a pod.).

3P – Projekt n.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu dvoch rokov.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@3p-projekt.sk, telefonicky na t. č.: 0905 771 074 alebo poštou, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti.

V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mám v zmysle §22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle §23. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlas so zverejnením fotografií z podujatia
Súhlasím so zverejnením fotografií vyhotovených počas mojej účasti na podujatí. Moje osobné údaje môžu byť v rozsahu vyhotovenej fotografie zverejnené na webovom sídle organizátora vzdelávacieho podujatia: www.3p-projekt.sk a v katalógu podujatí a služieb.

3P – Projekt n.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu 5 rokov.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@3p-projekt.sk, telefonicky na t. č.: 0905 771 074 alebo poštou, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mám v zmysle §22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle §23. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlas s použitím emailovej adresy
Súhlasím s použitím mojej e-mailovej adresy na marketingové účely. Moja e-mailová adresa môže byť použitá na zasielanie pozvánok na podujatia organizované neziskovou organizáciou 3P – Projekt n.o., a to max. 12-krát v jednom kalendárnom roku.
3P – Projekt n.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu 10 rokov.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@3p-projekt.sk, telefonicky na t. č.: 0905 771 074 alebo poštou, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mám v zmysle §22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle §23. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Poznámky:

  • V prípade, že sa chcete prihlásiť na viac podujatí, zašlite na každé z nich osobitnú prihlášku.
  • Po odoslaní prihlášky obratom dostanete informáciu o jej zaregistrovaní a spôsobe úhrady účastníckeho poplatku.
  • Prosíme, pred odoslaním formulára si skontrolujte správnosť osobných údajov.
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher